Deel dit artikel
Deel dit artikel

De werkgeversvragen van de sportorganisaties

Recordaantal vragen aan de helpdesk van de Werkgevers in de Sport

De afgelopen jaren is het aantal werkgeversvragen van sportorganisaties dat de helpdesk van de Werkgevers in de Sport (WOS) beantwoordt aanzienlijk toegenomen. In dit artikel worden de meest gestelde vragen van sportverenigingen met antwoorden op een rijtje gezet. De WOS vindt het belangrijk dat alle werkgevers in de sport zo goed mogelijk worden geholpen bij beantwoording van deze vragen en daardoor invulling kunnen geven aan het goed werkgeverschap. Het goed werkgeverschap bij alle sportorganisaties zoals sportverenigingen draagt namelijk bij aan de professionalisering van de gehele sportbranche.

De WOS is een werkgeversorganisatie die alle sportwerkgevers, waaronder sportverenigingen, ondersteunt op het gebied van goed werkgeverschap via de website www.sportwerkgever.nl. De informatie en instrumenten op deze website zijn gericht op zelfstandig gebruik. Voor sportorganisaties die behoefte hebben aan een nadere toelichting of een vorm van ondersteuning op het gebied van werkgeverschap biedt de WOS dienstverlening aan via hun helpdesk.

De WOS heeft in 2013 al een recordaantal aan vragen van sportorganisaties (ruim 400 vragen) mogen ontvangen. De vragen die leven bij de sportorganisaties rondom hun vrijwilligers, professionals en zelfstandigen (medewerkers) variëren van vrijwilligersvergoedingen, modernisering ziektewet tot zorgplicht. In alle gevallen is het belangrijk dat de sportvereniging ervoor zorgt dat hun medewerkers de werkzaamheden op een goede en veilige manier kunnen uitoefenen door zich als een goed werkgever op te stellen. De WOS merkt dat sportverenigingen hiervoor steeds meer gebruik maken van de website sportwerkgever.nl en dat er steeds meer vragen worden gesteld over het werkgeverschap.

Hieronder een greep uit de meest gestelde werkgeversvragen van sportverenigingen met antwoorden van de helpdesk van de WOS:

1. Vrijwilligersvergoeding

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan als de sportvereniging de vrijwilligersregeling wil toepassen?
Om als sportvereniging de vrijwilligersregeling te kunnen toepassen moet aan de volgende twee voorwaarden worden voldaan:

  • de vrijwilliger verricht de werkzaamheden niet bij wijze van beroep;
  • de betaalde vergoeding bedraagt niet meer dan 150 euro per maand én 1.500 euro per kalenderjaar.

Soms bestaat bij sportverenigingen nog onduidelijkheid over de voorwaarde dat de vrijwilliger de werkzaamheden niet bij wijze van beroep mag verrichten. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is in ieder geval dat een eventueel ontvangen vergoeding niet in verhouding mag staan tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat de betaalde vergoeding niet marktconform mag zijn en het karakter heeft van een kostenvergoeding. De Belastingdienst heeft bepaald dat er in ieder geval géén sprake is van een marktconforme beloning als een vrijwilliger die ouder is dan 23 jaar een vergoeding van ten hoogste 4,50 euro per uur ontvangt. Voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar geldt een maximumbedrag van 2,50 euro per uur. 

Nog meer vragen over vrijwilligers? Op www.sportwerkgever.nl staan alle veel gestelde vragen over vrijwilligers.

2. Contracten
Hoe zit het met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bij de sportvereniging?
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen normaal gesproken van rechtswege, ofwel ‘automatisch’, op de afgesproken tijd. Er is dus geen opzegging nodig en geen ontslagvergunning vereist. Bij het aangaan van meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt de zogenaamde ‘3x3-regel’:

  • er mag een ‘ketting’ van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten binnen een periode van 36 maanden. Ook de derde arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege zonder dat opzegging en een ontslagvergunning nodig zijn. De vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is echter automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  •  als een ketting van twee of drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd langer dan 36 maanden heeft geduurd, dan is er vanaf dat moment sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • arbeidsovereenkomsten tellen mee in een ketting als ze elkaar opvolgen met drie maanden of minder tussen twee opeenvolgende arbeidsovereenkomsten.

Uitzondering

Eén arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van langer dan 36 maanden mag eenmaal – direct aansluitend - met ten hoogste drie maanden worden verlengd, zonder dat omzetting plaatsvindt in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
De verwachting is overigens dat deze regels in de toekomst gaan veranderen. Via www.sportwerkgever.nl blijft u op de hoogte over deze mogelijke veranderingen. Op de website is ook meer informatie te vinden over bovenstaande uitzondering en (on)bepaalde tijd contracten.

3. Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)
Wat is een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en met welke VAR heb ik volledige zekerheid als sportvereniging?
Soms is het voor een sportvereniging als opdrachtgever niet duidelijk of zij te maken hebben met een zelfstandige, waarvoor geen premies sociale verzekeringen en loonheffing hoeven te worden afgedragen. Is er sprake van zelfstandigheid, fictieve dienstbetrekking of zelfs van een arbeidsovereenkomst? Om vooraf meer duidelijkheid te krijgen over de soort arbeidsrelatie kan door de opdrachtnemer aan de Belastingdienst een VAR worden gevraagd. De VAR is niets anders dan een beoordeling vóóraf door de Belastingdienst over hoe de te verwachten inkomsten van de aanvrager, voor de soort werkzaamheden waarvoor de VAR wordt aangevraagd, in zijn algemeenheid kunnen worden gezien in het kader van de inkomstenbelasting.

Beschikt de zelfstandige over een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo) of VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga), dan heeft de sportvereniging de volledige zekerheid dat ze voor de trainer geen loonheffing en sociale premies hoeft in te houden. Zelfs niet als de Belastingdienst achteraf van mening is dat de arbeidsrelatie met de trainer veel weg heeft van een dienstbetrekking. De sportvereniging moet echter wel aan enkele administratieve voorwaarden voldoen. Meer informatie over deze voorwaarden en zelfstandigen is te vinden op www.sportwerkgever.nl.

Goed werkgeverschap sportverenigingen
Sportverenigingen vragen zich steeds meer af of ze goed bezig zijn met het werkgeverschap. Op www.sportwerkgever.nl staat een handig instrument dat de sportvereniging snel zicht geeft op de vraag hoe het werkgeverschap ervoor staat: de SportwerkgeverScan. Dit is een digitale vragenlijst die eenvoudig en snel is in te vullen. De vragen hebben betrekking op werknemers, vrijwilligers en zelfstandigen. U krijgt direct de uitslag en tips om verbeteringen aan te brengen. 

Het is als sportvereniging belangrijk om www.sportwerkgever.nl goed in te gaten te houden om op de hoogte te blijven van actuele zaken die van invloed zijn op het goed werkgeverschap zoals de modernisering ziektewet en de werkkostenregeling.

Meer informatie
Meer informatie over werkgeverschap vind je op: www.sportwerkgever.nl of stuur een mail naar: helpdesk@netwerkindesport.nl

Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"Hi, we hebben een lid per 10 mei ingeschreven. En deze zegt nu al w..." Contact 13 dagen
"Hallo KNGU,


Ik zag op de site van knltb dat zij..."
Verzorg je website! 20 dagen
"Beste Karin,

voor meer informatie over onze freerunkar..."
Freerunkar onbekend