Deel dit artikel
Deel dit artikel

Beleidsplan

Het stappenplan om een beleidsplan te ontwikkelen

Hoe een meerjarenbeleidsplan te ontwikkelen? Onderstaand volgt een uitgebreid stappenplan. Afhankelijk van de doelstelling en situatie binnen de vereniging kunnen gedeelten uitgebreider / beperkter worden beschreven. Doel van dit format is het bieden van een houvast voor het opstellen van een meerjarenbeleidsplan binnen de sport-/gymnastiek/turnvereniging.

Stappenplan:

 • instellen projectgroep 
 • maken van werkafspraken 
 • analyse huidige situatie 
 • formuleren van een missie/visie 
 • SWOT analyse 6. formuleren algemene doelstellingen 
 • formuleren specifieke doelstellingen 8. stellen van prioriteiten 
 • plannen van de activiteiten 
 • beschrijven van capaciteit en infrastructuur
 • formuleren van evaluatiecriteria 
 • opstellen van begroting 
 • toetsen van het plan 
 • schrijven definitieve tekst 


Stap 1: instellen projectgroep
• ter ondersteuning van bestuur, beleidsmedewerker of commissie
• aandachtspunten: deskundigheid en vertegenwoordiging binnen de vereniging
Werkzaamheden:

 • aansturen ontwikkelingsproces 
 • communiceren met sectoren/geledingen 
 • schrijven van (concept)teksten - creëren draagvlak 
 • creëren randvoorwaarden 


Mogelijke vertegenwoordiging

 • bestuur 
 • commissieleden 
 • trainers 
 • externe experts 


Stap 2: maken van afspraken

 • bedoeling van opdracht 
 • taakverdeling 
 • fasering 

Taken
- projectleider: aansturen totale proces
- schrijver: eindredacteur van tekst
- vertegenwoordiger: inbreng uit beleidsterreinen

Stap 3: in kaart brengen huidige situatie

 • nulmeting 
 • evaluatie afgelopen beleidsperiode

 

Stap 4: het formuleren van een missie/visie

 • missie: bestaansrecht en belangrijkste uitgangspunten (meest fundamentele doelstelling) 
 • de visie op breedtesport / topsport geeft aan hoe men denkt over de plaats en de functie van breedtesport / topsport. 
 • toekomstbeeld waarin doelen, normen en waarden kunnen worden opgenomen 
 • discussie kan plaats vinden aan de hand van concrete stellingen 


Stap 5: SWOT–analyse

 • inventarisatie van sterke en zwakke punten van de vereniging op het gebied van breedtesport/topsport 
 • inschatting van kansen en bedreigingen voor het sportbeleid als gevolg van maatschappelijke en sociale ontwikkelingen 


Stap 6: het formuleren van de algemene doelstelling

 • beschrijving van de beoogde situatie en daarmee de koers voor de komende jaren 
 • gebaseerd op stap 3 tot en met 5 


Stap 7: het formuleren van specifieke doelstellingen

 • beschrijvingen van het beoogde resultaat in meetbare termen (wie, wat, wanneer) 
 • afgeleid van algemene doelstellingen 


Stap 8: het stellen van prioriteiten

 • beschrijven, ordenen en onderbouwen van de prioriteitstelling 
 • prioriteiten zijn keuzes ten aanzien van de volgorde, het tempo en de omvang waarin e.e.a. in uitvoering wordt genomen. 


Stap 9: het plannen van de activiteiten

 • activiteiten beschrijven wat er gedaan moet worden om de doelstellingen te bereiken. 


Stap 10: het beschrijven van de benodigde capaciteit en infrastructuur

 • capaciteit: zowel de menskracht als de deskundigheid 
 • infrastructuur: de benodigde organisatie (wijze waarop producten en diensten op plaats van bestemming komen)


Stap 11: het vaststellen van evaluatiecriteria

 • productevaluatie: evaluatie van product of dienst (aansluiting bij verwachting van de gebruikers) 
 • procesevaluatie: nagaan of de ontwikkeling en implementatie volgens planning verloopt 


Stap 12: het opstelling van de begroting

 • de financiële uitwerking van de plannen
 • zowel kosten als baten 


Stap 13: het toetsen van het plan

 • ruggenspraak met de achterban (leden en geledingen van de vereniging)
Stap 14: het schrijven van het plan
Doel en functie van het plan:
- voor wie bedoeld?
- Wie gaan er mee werken?
- Welke beleidsperiode?
- Welke verplichtingen worden er aan beleidskeuzes verbonden?
- Welke plaats heeft het plan in het totale verenigingsbeleid?

De wijze van totstandkoming:
- Wie hebben eraan gewerkt?
- Wie zijn geraadpleegd?
- Hoe verliep de besluitvorming?

2. Uitgangspunten Huidige situatie Interne situatie
- Wat is het bestaande sportbeleid (breedtesport / topsport)?
- Wat is er de afgelopen periode bereikt (zowel op landelijk, regionaal als verenigingsniveau)?
- Wat zijn de huidige producten en diensten?
- Hoe wordt ingespeeld op de behoefte van de leden?
- Welke waarden en normen zijn belangrijk?
- Hoe is de vereniging georganiseerd?
- Hoe is de bestaande cultuur?
- Welke ontwikkelingen heeft de vereniging doorgemaakt (werkprocessen, financiën, leden, kader, etc.)?
- Wat is de relatie met andere beleidsvelden?

Externe situatie
- Welke belangrijke ontwikkelingen ziet de vereniging in de maatschappij plaatsvinden (demografisch, economisch, politiek, sociaal-maatschappelijk, technologisch)?
- Welke ontwikkelingen spelen zich binnen de sport als branche/sector af? 
- Welke ontwikkelingen spelen zich binnen onze sport af?

Missie / Visie
- Waarom bestaat de vereniging?
- Voor wie zijn wij er?
- Wat mist men als de vereniging er niet zou zijn?
- Hoe kijken wij tegen breedtesportbeleid / topsportbeleid aan?
- Waarom maken wij bepaalde keuzen?
- Wat willen we bereiken?
- Hoe willen wij dat bereiken?

SWOT analyse
- Wat zijn de sterke punten op het gebied van de breedtesport / topsport?
- Wat zijn de zwakke punten op het gebied van de breedtesport / topsport?
- Welke ontwikkelingen bieden kansen?
- Welke ontwikkelingen vormen bedreigingen?
- Waar moeten we op inzetten of uitbreiden (sterk en kans)?
- Welke zaken moeten we verbeteren (zwak en kans)?
- Welke zaken moeten we verdedigen (sterk en bedreiging)?
- Welke zaken moeten we niet aan beginnen of afstoten (zwak en bedreiging)?

3. Doelstellingen Algemeen/strategisch
- Welke doelstellingen leiden wij af van onze missie/visie en SWOT-analyse?
- Hoe formuleren wij algemeen geldende doelstellingen voor een langere periode?
- Hoe maken wij deze doelstellingen realistisch en breed geformuleerd?
 
Specifiek
- Hoe vertalen wij de algemeen strategische doelstellingen in meetbare doelstellingen?
- Wat is het exacte resultaat (aantallen, criteria) als het doel is bereikt?
- Op welk tijdstip moet het doel bereikt zijn?

Prioriteitstelling
- Welk gewicht kennen we toe aan de gestelde doelen?
- Wat zijn de urgentste doelstellingen?
- Wat gaat er mis als de doelstelling niet gerealiseerd wordt?
- Wat als de doelstelling later bereikt wordt?
- Zijn er doelstellingen die elkaar kunnen versterken?


4. Activiteiten
- Welke activiteiten zijn nodig om de gestelde doelen te realiseren?
- Welke instrumenten kunnen daartoe worden ingezet?
- Welke producten en diensten moeten we nog ontwikkelen?
- Wat is het tijdspad?
- Welke prioriteiten verbinden wij aan deze activiteiten?


5. Infrastructuur
- Wat hebben wij nodig om de beschreven activiteiten uit te kunnen voeren?

Organisatie
- Welke interne organisatie is nodig voor de uitvoering van de activiteiten (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, etc.)?
- Wat zijn de consequenties daarvan voor de huidige organisatie?
- Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten?
- Hoe vindt interne en externe samenwerking plaats?

Capaciteit
- Hoeveel menskracht is nodig voor de uitvoering van activiteiten?
- Welke eisen stellen wij (bijv. aan deskundigheid)?

6. Evaluatie
- Welke punten gaan we evalueren?
- Hoe gaan we dat doen?
- Wie gaat dat doen?
- Wanneer gaan we evalueren?

Productevaluatie
- Hoe kunnen wij nagaan of onze producten en diensten aansluiten bij de verwachtingen van onze klanten / leden? Procesevaluatie
- Hoe gaan we na of zaken volgens planning lopen?

7. Begroting
- Hoe krijgen wij de organisatiekosten en de kosten van menskracht per activiteit helder in beeld?
- Hoe brengen wij de te verwachten baten per activiteit helder in beeld?

Hoe een jaarplan te ontwikkelen?
1. Evaluatie van de afgelopen periode
2. Aansluiting bij het meerjarig beleidsplan
3. Doelstellingen
4. Werkwijze en concrete activiteiten
5. Beoogde resultaten
6. Financiering 
Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"Hi, we hebben een lid per 10 mei ingeschreven. En deze zegt nu al w..." Contact 13 dagen
"Hallo KNGU,


Ik zag op de site van knltb dat zij..."
Verzorg je website! 20 dagen
"Beste Karin,

voor meer informatie over onze freerunkar..."
Freerunkar onbekend