Deel dit artikel
Deel dit artikel

Criteria voor goed sportbestuur

Dertien tips om het bestuur beter te laten functioneren

Het besturen van gymsportclub brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Om dit in goede banen te leiden, zijn er criteria voor goed sportbestuur.

Iedereen heeft zijn eigen ideeën over het besturen van een vereniging. Hoewel het uitvoeren van de bestuurstaken voor iedereen zelf in te vullen is, heeft NOC*NSF een aantal criteria opgesteld voor goed bestuur. Zeker aangezien het sportbestuur van een gymvereniging vaak gevormd wordt door vrijwilligers, is zo’n ruggensteun handig. Hieronder volgen dertien tips.

1. Eenheid
Een bestuur zorgt voor eenheid binnen de organisatie door eenheid in beleid, organisatie en structuur. Het bestuur straalt dit uit en leeft dit na. Het zorgt hiermee voor maximale transparantie en voorspelbaarheid van de organisatie.

2. Topsportstatuut (indien van toepassing)
De organisatie stelt vanwege onder meer de grote (financiële) en specifieke belangen en complexiteit van de topsport een topsportstatuut op.

3. Financieel statuut
Het bestuur zorgt dat zij een goed financieel beleid en een passende administratieve organisatie voert, vastgelegd in een financieel statuut.

4. Besturingsmodel
Het bestuur stelt duidelijk vast op welke manier de organisatie bestuurd wordt. Het heroverweegt en actualiseert met regelmaat het gehanteerde besturingsmodel.

5. Bestuursfuncties
Bij de uitoefening van een bestuursfunctie is het belangrijk dat de juiste persoon op de juiste plaats zit, er voldoende vernieuwing is, de wijze van voordragen en benoemen transparant is en het organisatiegeheugen goed is gewaarborgd.

6. Gedragscode bestuur
Het bestuur stelt een gedragscode vast waaraan bestuursleden zich in hun handelen (moeten) houden en legt deze ter goedkeuring of in elk geval ter kennisneming voor aan de Algemene Leden Vergadering (ALV).

7. Bestuurdersaansprakelijkheid
Het bestuur bespreekt de noodzaak of wenselijkheid om zich voor bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren en legt zijn oordeel gemotiveerd aan de ALV voor.

8. Transparantie
Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks vastgesteld schema en is transparant over de agenda en bestuursbesluiten die de ALV aangaan. Slechts in gemotiveerde uitzonderingsgevallen kunnen er klemmende redenen van privacy of discretie zijn om niet volledig transparant te zijn.

9. Aftreden bestuursleden
Het bestuur bevordert dat bestuursleden tussentijds aftreden bij:

 • frequente afwezigheid waar ze door medebestuurders (of toezichthouders) op zijn aangesproken;
 • onvoldoende functioneren;
 • structurele onenigheid van inzichten;
 • onverenigbaarheid van belangen;
 • indien dit anderszins door het bestuur geboden wordt geacht.

10. Agenda bestuur
Het bestuur overlegt en besluit ten minste eenmaal per jaar over:

 • het algemene beleid en de strategie, de hieraan verbonden (financiële) risico’s en de financiële stand van zaken. Hieronder vallen ook de begroting en jaarrekening;
 • de eigen werkwijze en taakverdeling, het eigen en individuele functioneren;
 • de relatie met de directie (indien van toepassing).

11. Directiestatuut (indien van toepassing)
Het bestuur stelt op basis van het vastgestelde besturingsmodel een helder directieprofiel vast en legt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie duidelijk vast in een directiestatuut. De positie van de directeur wordt in de statuten verankerd.

12. Controletaak ALV
Het bestuur zorgt ervoor dat de ALV haar controletaak naar behoren kan uitvoeren.

13. Statuten en reglementen
Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in elk geval naast de statuten de volgende reglementen heeft:

 • een tuchtreglement; 
 • een dopingreglement;
 • een regeling tegen seksuele intimidatie;
 • een regeling tegen discriminatie/racisme;
 • een regeling voor klachten.
Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"goedendag, ik heb heel veel websitesbekeken, maar ik kan geen veren..." Ritmische Gymnastiek 10 uur
"Wij zijn ook benieuwd naar de geldigheid van de antwoorden op deze ..." Arbeidscontracten 12 dagen
"Ik kan het document betreft regelgeving en kosten lidmaatschap KNGU..." Regelgeving en koste... 14 dagen