Deel dit artikel
Deel dit artikel

Wet werk en zekerheid en cao

Waar moet je als gymclub aan denken?

Sportverenigingen werken vaak met tijdelijke arbeidscontracten voor trainers, barpersoneel of facilitair medewerkers. Want een vast contract is voor veel clubs simpelweg te duur. Maar waar moet je nu rekening mee houden? En welke ruimte zit er in een tijdelijk contract?

Pascal Besselink van DAS zette de aandachtspunten rond de Wet werk en zekerheid (Flexwet) op een rij. Want de regels waar de clubs zich aan moeten houden, zijn enigszins gewijzigd.

Afwijken van de cao-regels

Sinds 1 juli 2015 heeft iemand met een tijdelijk arbeidscontract al na twee jaar recht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dat geldt ook voor iemand die drie tijdelijke contracten heeft gehad, zonder tussenpozen van meer dan zes maanden. Maar sportclubs kunnen sinds 1 januari 2017 bij cao van de regels afwijken. Zij mogen namelijk zes tijdelijke contracten in vier jaar tijd afsluiten.

Zes maanden

Bij het aangaan van de zevende overeenkomst, of na het overschrijden van die vier jaar, ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een nieuwe keten gaat pas in na zes maanden na het einde van de laatste arbeidsovereenkomst en de nieuw af te sluiten arbeidsovereenkomst. De tussenpozen blijven dus wel gewoon zes maanden.

Contract tijdig aanzeggen

Een club moet bij een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, minimaal één maand voordat het afloopt, schriftelijk aangeven of het contract zal worden voortgezet. Clubs die personeel in dienst hebben moeten dat dus in beide gevallen doen. Gebeurt dat niet tijdig, dan is de club de werknemer een vergoeding van maximaal een maandsalaris verschuldigd. Of naar rato.
Als een contract wordt voortgezet moet de club de voorwaarden daarvoor aangeven. Bij verlenging geldt dan dat bij niet-tijdige melding de oude arbeidsvoorwaarden van kracht blijven. Het is dus belangrijk om goed bij te houden wanneer iemand een aanzegging moet ontvangen.

Proeftijd

In arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Wel kan een eerste contract voor een iets langere periode worden aangaan, bijvoorbeeld voor zeven maanden. Dan mag wel een proeftijd opgenomen worden, maar van maximaal één maand.

Toepassen van cao

Het is niet de vraag wanneer je als werkgever de cao mag toepassen, maar wanneer je de cao móet toepassen. Als de sportwerkgever lid is van één van de werkgeversverenigingen die een cao hebben afgesloten, valt hij onder die cao en is hij ook gehouden die cao op zijn personeel toe te passen. Is de vereniging geen lid van één van de werkgeversverenigingen die de cao heeft afgesloten, dan hoef je de cao dus niet toe te passen. Wil je toch de cao van toepassing laten zijn, dan kun je dat met jouw personeel overeenkomen door de cao in de arbeidsovereenkomst van toepassing te verklaren. Als een cao algemeen verbindend is verklaard is iedere werkgever die valt onder de zogenoemde werkingssfeerbepaling gehouden om de cao op zijn medewerkers toe te passen. De werkingssfeerbepaling is vaak een van de eerste bepalingen in de cao. Daarin staat concreet beschreven voor welke bedrijven of werkzaamheden van een onderneming de cao geldt.

Ken de cao-bepalingen

Als een cao van toepassing is, kan je niet om de regels van de cao heen. Zorg daarom dat je weet wat er in de cao geregeld is. Zeker als je nieuwe contracten aangaat is het verstandig om vooraf te checken of de arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst voldoen aan de cao-bepalingen. Arbeidsvoorwaarden die in strijd zijn met de cao-bepalingen kan je niet afdwingen, tenzij die arbeidsvoorwaarden gunstiger zijn.

Voordeel van cao

In het geval van de uitzonderingsregeling op de ketenregeling kun je als sportwerkgever meer contracten op tijdelijke basis met je medewerkers overeenkomen en ook langere tijd medewerkers tijdelijk voor je laten werken. Leg aan je medewerkers uit dat je gebruik maakt van de mogelijkheden die de cao in afwijking van de wet biedt.
De ketenregeling houdt in dat je niet meer dan drie tijdelijke contracten met binnen twee jaar met een medewerker mag afsluiten. Het volgende contract zal dan een vast contract moeten zijn. In enkele cao’s zijn op deze wettelijke regeling uitzonderingen mogelijk gemaakt. Dat moet je wel afspreken in de arbeidsovereenkomst.

Waar kan ik de cao vinden?

Als je als sportwerkgever bent aangesloten bij een van de werkgeversverenigingen die de cao heeft afgesloten, kun je als aangesloten partij bij die werkgeversvereniging een exemplaar van die cao opvragen. De meeste cao's worden ook wel digitaal beschikbaar gesteld. Als een cao algemeen verbindend is verklaard, is die cao op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te vinden en te downloaden.

Reacties (1)
"Met de nieuw kabinetsplannen inzake de wet DBA zou er zomaar eens een kans zijn voor verenigingen om de dure dienstverbanden met CAO-verplichtingen en lasten sociale verzekeringen om te zetten naar overeenkomsten zelfstandigen. Genoemd wordt dat dit zou kunnen vanaf een tarief van 18 euro per uur. Het zou goed zijn dat dit nog eens wordt uitgezocht. De belastingdienst heeft veel verenigingen terug gefloten met het KNGU-B contract inzake betaling sociale verzekeringen. Het hele probleem is helaas indertijd door de KNGU over de schutting gegooid naar de werkgeversclub sport die dan standaard verwijst naar payrollbedrijven. Onderzoek mogelijkheden tot kostenbesparing personeelslasten ligt m.i. bij de KNGU als dienstverlener voor haar leden. " Rob Bosma onbekend

Plaats reactie
laatste reacties
"Beste meneer/mevrouw,

Laat ik mij ten eerste even kor..."
G-gym onbekend
"Hallo ,I am interested in acrobatic gymnastics for my daughter who ..." Acrobatische Gymnastiek onbekend
"goedendag, ik heb heel veel websitesbekeken, maar ik kan geen veren..." Ritmische Gymnastiek onbekend