Deel dit artikel
Deel dit artikel

Sportieve School vergroot instroom van jeugdleden

Recent onderzoek toont aan dat het project Sportieve School een positief effect heeft op de instroom van jeugdleden bij sportverenigingen. Het concept werkt en biedt meerdere voordelen zowel voor de sportverenigingen als voor docenten en kinderen op de basisscholen. Sportieve School is een concept van de Nederlandse Sport Alliantie met als doel het vergroten van de sportparticipatie van kinderen van 8 tot 12 jaar.

Sportieve School bestaat uit verschillende uitgewerkte sportkennismakingslessen voor de les lichamelijke opvoeding. Daarnaast voorziet het programma in introductietrainingen bij de plaatselijke sportvereningen, georganiseerd door een lokale projectleider van de NSA. Het basisproject kent twee deelprojecten:

  • Het eerste deelproject, Sportieve School XL, is een lesprogramma dat kinderen bewust maakt van het belang van een gezonde leefstijl. 
  • Het tweede deelproject, Sportief Nablijven, biedt kinderen direct na schooltijd structurele sport- en beweegmogelijkheden. 

Onderzoek
Het project Sportieve School draait al meer dan tien jaar. Tot nu toe is bij de uitvoering ervan onvoldoende inzicht verkregen in de resultaten van het project. Dankzij een subsidie van het ‘Platform Sport Bewegen en Onderwijs’ kon de NSA begin 2011 de effecten van het project Sportieve School onderzoeken.

De NSA verrichte dit onderzoek in samenwerking met het W.J.H. Mulier Instituut, het centrum voor sociaal wetenschappelijk sportonderzoek. Zij formuleerde daarvoor de volgende onderzoeksvragen: ­ Hoe wordt de interventiestrategie Sportieve School in de praktijk uitgevoerd? ­ Wat zijn de resultaten van Sportieve School? Om de succes- en faalfactoren van Sportieve School te kunnen bepalen, onderzochten de NSA en het Mulier Instituut de interventie, de gebruiker, de organisatie en de sociaal politieke omgeving. Vooraf stelden de onderzoekers een theoretisch kader op, dat meer inzicht bood in de indicatoren die bepalend zijn voor het evaluatieonderzoek. Zij betrokken alle verschillende actoren die bij Sportieve School betrokken zijn, bij deze studie. Behalve het proces, wilden de onderzoekers de resultaten van Sportieve School beoordelen.

Trainers
Uit het onderzoek bleek dat 88 procent van de trainers tijdens de introductietrainingen positieve reacties van de kinderen kregen. De respons in ledenaanwas was nog groter; 93 procent van de trainers gaf aan dat de introductietrainingen nieuwe leden opleverden. Een groot deel daarvan bleef bovendien minimaal één jaar lid. Ondanks dit positieve resultaat denkt een derde van de betrokken trainers dat hun introductietrainingen beter kunnen. Vooral ten aanzien van de didactische vaardigheden denken zij zich nog te kunnen verbeteren. De NSA is van mening dat de sportbonden hierin een rol kunnen spelen. Daarom is met een aantal bonden de samenwerking al gestart om Sportieve School inhoudelijk te verbeteren.

Kinderen en ouders
Of een kind al dan niet lid wordt van een sportvereniging hangt voor een belangrijk deel af van de sociale invloeden. Maar ook andere factoren spelen een rol, zoals: ­ het vertrouwen in de begeleiding door de vereniging; ­ de afstand tot de sportvereniging; ­ de hoogte van de contributie; ­ de mate waarin een sport gevaarlijk is. Gebleken is dat introductietrainingen helpen om eventuele barrières te slechten. 88 procent van de ouders denkt dat kinderen door de introductietrainingen een sport beter leren kennen en zo ervaren of ze het leuk vinden. Van de kinderen die hebben meegedaan aan een introductietraining geeft bijna de helft aan hierdoor lid van een sportvereniging te zijn geworden. De meerderheid van de kinderen vond de sportkennismakingslessen tijdens de gymles op school leuk of zelfs heel leuk.

Docenten
Ook docenten van de deelnemende scholen toonden zich positief over het project. Ruim tweederde van hen voelde zich erdoor gesteund; het project bood volgens hen gemak, professionele ontwikkeling, tijdswinst en verhoging van werkplezier. Meer dan twee derde van de docenten was ervan overtuigd dat Sportieve School het sport- en beweegaanbod vergrootte. Het percentage docenten dat vond dat Sportieve School meerwaarde heeft voor kinderen, was met 82 zelfs nog groter. De waardering van docenten voor het deelproject Sportieve School XL bleek ook bijzonder groot. Alle docenten vonden dat zij daardoor in de lessen beter in staat waren om gericht aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl en het belang van sport en bewegen.

Gemeente
Voor de continuering en verspreiding van het project is de mening van gemeente-ambtenaren belangrijk. Zelf geven zij aan dat voor de continuering van het project de ervaringen van gebruikers belangrijker zijn dan de financiën. Als de uitvoering naar ieders tevredenheid verloopt en de resultaten naar wens zijn, dan is volgens de ambtenaren de kans op voortzetting groot. Niet onbelangrijk is bovendien dat Sportieve School leidt tot meer structuur in het contact tussen de gemeente, scholen en sportverenigingen. Juist daarom is het project een voor de hand liggende aanvulling op het werk van combinatiefunctionarissen. De eerste combinatiefunctionaris mét projectleiderstaken Sportieve School is inmiddels gestart vanuit een detachering bij de NSA.

Lokale kracht
De meerwaarde van Sportieve School zit hem in de lokale projectleider, die als verbindende factor voor alle partijen optreedt en zorgt voor duidelijke communicatie. Hij of zij kent de lokale situatie en weet welke personen zich betrokken voelen om het project tot een succes te maken. Daarnaast kan hij of zij ter plekke anticiperen op situaties die digitaal niet op te lossen zijn en een persoonlijk contact vereisen. De financiering van het project ligt in handen van de gemeente, maar scholen (besturen) en sportverenigingen kunnen ook individueel hun interesse bij de NSA kenbaar maken. Waarna in overleg met betrokken partijen een gezamenlijk voorstel aan de gemeente kan worden gedaan. Wie durft?!

Plaats reactie
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde downloads
laatste reacties
"Beste Karin,

voor meer informatie over onze freerunkar..."
Freerunkar 17 dagen
"Beste Albert Jan, wat vervelend voor jullie dat jullie evenement ni..." Freerunkar 17 dagen
"Goedendag, We hebben voor 1 juni de On the Movekar 1 gereserveerd v..." Freerunkar 18 dagen